Advokatska kancelarija MNJ specijalizovana za porodično pravo

RAD ZA VREME VANREDNOG STANJA

Usled trajanja mera, koje je uvela Vlada Republike Srbije u cilju suzbijanja pandemije virusa Covid 19, izmenjen je način rada advokatske kancelarije dok traje vanredno stanje.
Radno vreme je nepromenjeno, odnosno od ponedeljka do petka u periodu od 9,30 do 17h. Komunikacija sa advokatom se odvija telefonskim/video pozivom. Ukoliko lice želi da angažuje advokata, dobiće putem elektronske pošte ili obične pošte punomoćje, koje će nakon potpisivanja vratiti advokatu. Svu dokumentaciju, koja je neophodna za pokretanje/vođenje postupka, klijent može poslati mejlom ili poštom advokatu. Izmirivanje finansijskih obaveza prema advokatu će se vršiti uplatom na račun advokatske kancelarije. O svim preduzetim radnjama, klijent će biti obavešten telefonom, a po potrebi i putem mejla.  Odstupanja od ovih pravila su moguća u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Čuvanje sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih je podjednako važno kao i zaštita prava građana.

Najčešće pravne usluge koje pružamo

Porodično pravo

Najbrojniji su postupci koji se odnose na razvod braka, samostalno vršenje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava i izmena odluke o alimentaciji.

Međunarodno porodično pravo

Česti su postupci u kojima je jedna stranka strani državljanin. Na primer: razvod stranca i srpskog državljanina, usvojenje od strane stranih državljana, naplata alimentacije u inostranstvu, itd.

Nasledno pravo

U oblasti naslednog prava, najćešća su pitanja koja se odnose na pravo nasleđivanja, sastavljanje testamenta i zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju.

Blog

Roditeljsko pravo u doba korone

      Usled pandemije korona virusa - Covid 19, u Srbiji je uvedeno vanredno stanje dana 16.3.2020. godine. U ovom momentu je još uvek neizvesno koliko će trajati pandemija, a posledice ćemo tek osetiti. Skoro svi državni organi i institucije su uvele ograničenja koja...

Starateljstvo – pojam i vrste

Starateljstvo predstavlja poseban oblik zaštite dve kategorije fizičkih lica. Prva kategorija su deca bez roditeljskog staranja (tzv. maloletni štićenici), a druga kategorija su odrasla i/ili stara lica lišena poslovne sposobnosti ( tzv. punoletni štićenici).  ...

Privremena mera vs. Severina

    Ovih dana imamo prilike da čitamo mnogobrojne novinske tekstove o „Severininom slučaju“ i odluci suda u Hrvatskoj prema kojoj će mal. dete ubuduće živeti sa ocem Milanom Popovićem. Čitajući te članke i sama sam bila zbunjena da li je u pitanju konačna odluka suda...

Usvojenje – pravna dejstva

Usvojenje je najznačajniji i najsveobuhvatniji oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja. Interes svakog deteta je da odrasta u porodici. Ukoliko nije moguće da odrasta u svojoj prirodnoj / biološkoj porodici, onda je zadatak države da obezbedi detetu drugu...

Alimentacija – ko, kada, koliko i kako?

Alimentacija ili izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih Porodičnim zakonom Republike Srbije. Izdržavanje predstavlja, najčešče, novčani iznos koji jedno lice (dužnik izdržavanja) plaća drugom licu (poveriocu izdržavanja) u ne/određenom vremenskom...

Uskraćivanje prava detetu da viđa roditelja sa kojim ne živi kao krivično delo

Jedno od osnovnih prava deteta, koje garantuju Konvencija UN o pravima deteta i Porodični zakon Republike Srbije, je da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi. Takođe, pravo je deteta da održava lične odnose i sa srodnicima i drugim licima sa kojima ga...

Ko su socijalni radnici?

Tekst koji sledi je preuzet sa Facebook-a, uz prethodno dobijenu saglasnost autora teksta Olja Vidak Jakov, koja je po zanimanju socijalni radnik. Razlog zbog  kojeg vam prenosim ovaj tekst je da biste bolje razumeli ko su i čime se bave socijalni radnici u Srbiji....

Međunarodna otmica dece

  Pojam ”medjunarodna otmica dece” podrazumeva neovlašćeno prekogranično odvođenje ili zadržavanje dece od strane roditelja/srodnika bez saglasnosti drugog roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Najčešći cilj roditelja, koji neovlašćeno odvede/zadrži dete, je da...

Punomoćje u porodično-pravnim postupcima

Punomoćje se može definisati kao ugovor između vlastodavca ( to je lice koje “ovlašćuje”) i punomoćnika kojim se punomoćnik obavezuje da, uz naknadu ili besplatno, u ime i za račun vlastodavca, preduzima određene pravne poslove, tako da oni neposredno...

Kako se najbrže razvesti?

Većina nas ima predstavu o tome koliko postupci za razvod braka mogu dugo trajati. Međutim, ukoliko su supružnici definitivno doneli odluku da se razvedu, onda je svakako najbrži način sporazumni razvod braka. Pre nego se upustimo u objašnjenje samog toka postupka i...