+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Važno je da na samom početku budete upoznati sa tarifom odnosno cenama advokatskih usluga kako biste mogli da se organizujete u pogledu plaćanja i kako bi se izbegle eventualne dileme i nesporazumi oko visine cena i plaćanja usluga.

Advokatska kancelarija MNJ naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje koja je propisana Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Nagrada za rad advokata 

U krivičnom postupku nagrada advokata se obračunava prema visini zaprećene kazne za konkretno krivično delo, koje je klijentu advokata stavljeno na teret ili u slučaju da advokat zastupa oštećenog u zavisnosti od njegovog statusa u krivičnom postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac). Nagrada se plaća po izvršenoj radnji advokata.

a o n  

U postupcima, bilo sudskim bilo upravnim, u kojima se može proceniti njihova vrednost (procenjivi predmeti) nagrada se određuje  prema toj vrednosti

U postupcima, bilo sudskim bilo upravnim, u kojima se vrednost ne može proceniti ( neprocenjivi predmeti) nagrada se obračunava po vrsti postupka u kome advokat postupa.

Pomenuta Tarifa propisuje nagradu za ostale radnje koje advokat preduzima za klijenta, a koje nisu obuhvaćane u gore navedenim slučajevima.

Advokatska tarifa propisuje da advokat i stranka mogu odrediti više različitih načina po kojima se advokatska nagrada isplaćuje.

Advokatska nagrada se može ugovoriti u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30%, a koja se naplaćuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja (rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta).  

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći advokatska tarifa dozvoljava da se može ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta. Najčešće se ovaj način rada ugovara sa pravnim licima i to na mesečnom nivou. Advokat na mesečnom nivou obavlja određene advokatske poslove za klijenta i za to dobija unapred predviđenu novčanu nagradu.

Advokatska nagrada se može odrediti u iznosu koji je tarifom propisan prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50%  ali  kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešče pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti). 

Advokatska tarifa propisuje da se advokatska nagrada nagrada može pisano ugovoriti i po započetom satu rada na predmetu. Ako je advokatska nagrada na ovaj način ugovorena (rad na satnicu) započeti sat rada na predmetu advokata ne može biti niži od 4.750,00 dinara.

 

Troškovi advokata

Advokatska tarifa propisuje da advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova.

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije po advokatskoj tarifi advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:

-za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
-za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;
-za prevoz sopstvenim vozilom u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
-za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
-za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat a najviše deset sati dnevno (trenutna vrednost poena je 30 dinara);
-za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;
dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim odnosno postavljenim licima.

 2,344 total views,  1 views today