+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Advokatska kancelarija Marija N. Jovanović ima zadatak da vam pruži sveobuhvatnu pravnu podršku i pomoć prilikom rešavanja vašeg porodičnog problema i zbog toga primat daje kvalitetu u odnosu na kvantitet. Bilo da je reč o razvodu, vanbračnoj zajednici, usvojenju, sačinjavanju testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju ili nekog drugog ugovora, starateljstvu, smeštaju u dom, u ovoj kancelariji ćete dobiti odgovore na sva pitanja koja se odnose na rešavanje porodične problematike. Polazna tačka rada je uvek pokušaj mirnog rešavanja spora u cilju očuvanja međupartnerskih i porodičnih odnosa. 

Prema Zakonu o advokaturi Republike Srbije advokatske usluge odnosno pružanje pravne pomoći obuhvata:

1) davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;

2) sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;

3) sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;

4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;

5) posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;

6) obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

 

 1,014 total views,  2 views today