Visina nagrade za rad i visina naknade troškova posrednika, u skladu sa Zakonom, određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, ako se strane drugačije ne sporazumeju.

VISINA NAGRADE ZA RAD MEDIJATORA/POSREDNIKA

Visina nagrade za rad posrednika određuje se brojem poena za pojedine radnje.

Vrednost poena iznosi 100 dinara.

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u procenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku prema vrednosti spora,

Za pripremu i održavanje posredničkog sastanka, u neprocenjivim predmetima, posredniku se obračunava nagrada po održanom posredničkom sastanku, i to:

VISINA NAKNADE TROŠKOVA MEDIJATORA/POSREDNIKA

 

Visina naknade troškova posrednika obračunava se na osnovu stvarnih izdataka, koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja.

 

 148 total views,  2 views today