Advokatska kancelariju MNJ je osnovana sa ciljem da se postojeće radno iskustvo i stečeno znanje upotrebe za pružanje pravne pomoći u jednoj oblasti – porodično pravni odnosi. Umesto pružanja opšte pravne pomoći u svim oblastima prava, ova kancelarija je specijalizovana za one grane prava koje se tiču porodično pravnih odnosa. Pošlo se od izreke “Bolje je znati malo, ali temeljno, nego mnogo i površno” – Kant

Centar porodično pravnih odnosa jeste materija koju reguliše porodično pravo, ali svakako su prisutni i nasledno pravo, ugovorno pravo, imovinsko pravo, potom prava iz oblasti penzijsko invaliskog osiguranja.

Imajući na umu komplekstnost porodično pravnih odnosa, kao i da je za pravilnu primenu i razumevanje istih, često neophodan multidisciplinaran pristup, pored advokata, kancelarija ima saradnika – socijalnog radnika. Tim sačinjen od advokata i socijalnog radnika omogućava da se analizira svaki konkretan porodično pravni problem i da se pruži najadekvatnija pravna pomoć i savet.  U cilju rešavanja konkretnog pravnog pitanja,  kancelarija sarađuje sa profesorima prava, kolegama advokatima i stručnjacima iz drugih oblasti.

Advokatska kancelarija, osim praktične primene porodičnog prava, bavi se proučavanjem i praćenjem savremenih tendencija, kako kod nas tako i u svetu, u oblasti porodičnog prava.

Marija N. Jovanović

Marija N. Jovanović

Advokat

Rođena 1981. godine u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine: Iste godine je upisala master studije “Prava deteta”, a 2008. godine odbranila je master rad “Pravo na usvojenje”.

Porodičnim pravom se bavi u praksi ali i teorijski.

Nakon 12 godina rada u oblasti porodičnopravne i socijalne zaštite i stečenog širokog teorijskog i praktičnog iskustva, odlučuje da otvori advokatsku kancelariju koja će se baviti rešavanjem porodično pravnih pitanja.

Član je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Advokatskih komora Srbije i Beograda i Međunarodnog društva za porodično pravo (International society of family law).