+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Advokatska kancelarija MNJ se bavi pružanjem pravne pomoći i saveta u domenu porodičnih odnosa sa elementom inostranosti

Postoje tri pojavna oblika elementa inostranosti:

  • U subjektu se javlja na bazi činjenice državljanstva , domicila i boravišta lica koja stupaju u određeni privatnopravni odnos (npr. supružnici nemaju državljanstvo iste države, kao potencijalni usvojitelji se javljaju strani državljani).
  • U objektu se strani element javlja na bazi mesta nalaženja stvari i na bazi pripadnosti stvari (npr. zajednička imovina supružnika se nalazi u inostranstvu).
  • Strani element u pravima i obavezama nastaje ako su nastanak ili ispunjenje prava i obaveza inostrano obeleženi. (npr. postoji odluka stranog suda/organa uprave koja treba da se izvrši u Republici Srbiji).

Osnovni pravni izvor je Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Ovaj zakon sadrži pravila – kolizione norme koje određuju tzv.merodavno pravo. Koliziona norma je takva norma koja upućuje da se na jedan pravni odnos sa elementom inostranosti primeni domaće ili strano pravo, tj. utvrđuje koje će pravo biti merodavno.

 1,062 total views,  2 views today